अनलाईन मार्फत घटना दर्ता हुने कार्यालयहरु

जिल्ला गाँउपालिका/ नगरपालिका अनलाइन मार्फत घटना दर्ता हुने कार्यालय
ईलाम ईलाम ईलाम नगरपालिका
ईलाम ईलाम वडा नं .१, ईलाम नगरपालिका
ईलाम ईलाम वडा नं .१०, ईलाम नगरपालिका
ईलाम ईलाम वडा नं .१२, ईलाम नगरपालिका
ईलाम ईलाम वडा नं .६, ईलाम नगरपालिका
ईलाम ईलाम