Act/Regulation

Document
सम्बन्ध विच्छेद दर्ताको सूचना फाराम (संशोधित २०७३) Divorced.pdf
बसाईसराई दर्ताको सूचना फाराम (संशोधित २०७३) Migration.pdf
विबाह दर्ताको सूचना फाराम (संशोधित २०७३) Marriage.pdf
मृत्यु दर्ताको सूचना फाराम (संशोधित २०७३) Death.pdf
जन्मको सूचना फाराम (संशोधित २०७३) birth.pdf
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७२ SSAGuideline.pdf
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७२ SSAGuideline.pdf
जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना ((दर्ता गर्ने) नियमावली २०३४ जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना ((दर्ता गर्ने) नियमावली २०३४.pdf
Births-Deaths-and-other-personal-events-registration-rules-2034-1977 births-deaths-and-other-personal-events-registration-rules-2034-1977.pdf
जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना ((दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना ((दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३.pdf

Pages