अनलाईन मार्फत घटना दर्ता हुने कार्यालयहरु

जिल्ला गाँउपालिका/ नगरपालिका अनलाइन मार्फत घटना दर्ता हुने कार्यालय
ईलाम ईलाम ईलाम नगरपालिका
ईलाम ईलाम वडा नं .१, ईलाम नगरपालिका
ईलाम ईलाम वडा नं .१०, ईलाम नगरपालिका
ईलाम ईलाम वडा नं .१२, ईलाम नगरपालिका
ईलाम ईलाम वडा नं .६, ईलाम नगरपालिका
ईलाम ईलाम वडा नं .७, ईलाम नगरपालिका
ईलाम ईलाम वडा नं .८, ईलाम नगरपालिका
ईलाम ईलाम वडा नं .९, ईलाम नगरपालिका
ईलाम चुलाचुली चुलाचुली गाँउपालिका
ईलाम चुलाचुली वडा नं .१, चुलाचुली गाँउपालिका
ईलाम चुलाचुली वडा नं .२, चुलाचुली गाँउपालिका
ईलाम चुलाचुली वडा नं .३, चुलाचुली गाँउपालिका
ईलाम चुलाचुली वडा नं .४, चुलाचुली गाँउपालिका
ईलाम चुलाचुली वडा नं .५, चुलाचुली गाँउपालिका
उदयपुर कटारी कटारी नगरपालिका
उदयपुर कटारी वडा नं .१, कटारी नगरपालिका
उदयपुर कटारी वडा नं .२, कटारी नगरपालिका
उदयपुर कटारी वडा नं .३, कटारी नगरपालिका
उदयपुर कटारी वडा नं .४, कटारी नगरपालिका
उदयपुर कटारी वडा नं .५, कटारी नगरपालिका
उदयपुर त्रियुगा वडा नं .१०, त्रियुगा नगरपालिका
उदयपुर त्रियुगा वडा नं .१२, त्रियुगा नगरपालिका
उदयपुर त्रियुगा वडा नं .२, त्रियुगा नगरपालिका
उदयपुर त्रियुगा वडा नं .४, त्रियुगा नगरपालिका
उदयपुर त्रियुगा वडा नं .६, त्रियुगा नगरपालिका
उदयपुर त्रियुगा वडा नं .७, त्रियुगा नगरपालिका
उदयपुर त्रियुगा वडा नं .८, त्रियुगा नगरपालिका
उदयपुर त्रियुगा वडा नं .९, त्रियुगा नगरपालिका
कन्चनपुर पुनर्वास पुनर्वास नगरपालिका
कन्चनपुर पुनर्वास वडा नं .१, पुनर्वास नगरपालिका
कन्चनपुर पुनर्वास वडा नं .११, पुनर्वास नगरपालिका
कन्चनपुर पुनर्वास वडा नं .२, पुनर्वास नगरपालिका
कन्चनपुर पुनर्वास वडा नं .३, पुनर्वास नगरपालिका
कन्चनपुर पुनर्वास वडा नं .४, पुनर्वास नगरपालिका
कन्चनपुर पुनर्वास वडा नं .५, पुनर्वास नगरपालिका
कन्चनपुर पुनर्वास वडा नं .६, पुनर्वास नगरपालिका
कन्चनपुर पुनर्वास वडा नं .७, पुनर्वास नगरपालिका
कन्चनपुर पुनर्वास वडा नं .८, पुनर्वास नगरपालिका
कन्चनपुर पुनर्वास वडा नं .९, पुनर्वास नगरपालिका
कन्चनपुर माहाकाली माहाकाली नगरपालिका
कन्चनपुर माहाकाली वडा नं .१, माहाकाली नगरपालिका
कन्चनपुर माहाकाली वडा नं .१०, माहाकाली नगरपालिका
कन्चनपुर माहाकाली वडा नं .२, माहाकाली नगरपालिका
कन्चनपुर माहाकाली वडा नं .३, माहाकाली नगरपालिका
कन्चनपुर माहाकाली वडा नं .४, माहाकाली नगरपालिका
कन्चनपुर माहाकाली वडा नं .५, माहाकाली नगरपालिका
कन्चनपुर माहाकाली वडा नं .६, माहाकाली नगरपालिका
कन्चनपुर माहाकाली वडा नं .७, माहाकाली नगरपालिका
कन्चनपुर माहाकाली वडा नं .८, माहाकाली नगरपालिका
कन्चनपुर माहाकाली वडा नं .९, माहाकाली नगरपालिका
काठमाण्डौ कागेश्वरी मनोहरा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
काठमाण्डौ कागेश्वरी मनोहरा वडा नं .१, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
काठमाण्डौ कागेश्वरी मनोहरा वडा नं .२, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
काठमाण्डौ कागेश्वरी मनोहरा वडा नं .३, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
काठमाण्डौ कागेश्वरी मनोहरा वडा नं .४, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
काठमाण्डौ कागेश्वरी मनोहरा वडा नं .५, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
काठमाण्डौ कागेश्वरी मनोहरा वडा नं .६, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
काठमाण्डौ कागेश्वरी मनोहरा वडा नं .७, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
काठमाण्डौ कागेश्वरी मनोहरा वडा नं .८, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
काठमाण्डौ कागेश्वरी मनोहरा वडा नं .९, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .१, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .१०, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .११, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .१२, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .१३, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .१४, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .१५, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .१६, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .१७, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .१८, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .१९, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .२, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .२१, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .२२, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .२३, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .२४, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .२५, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .२६, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .२७, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .२८, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .२९, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .३०, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .३१, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .३२, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .४, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .५, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .६, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .७, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .८, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ काठमाडौँ वडा नं .९, काठमाडौँ महानगरपालिका
काठमाण्डौ कीर्तिपुर कीर्तिपुर नगरपालिका
काठमाण्डौ कीर्तिपुर वडा नं .१, कीर्तिपुर नगरपालिका
काठमाण्डौ कीर्तिपुर वडा नं .१०, कीर्तिपुर नगरपालिका
काठमाण्डौ कीर्तिपुर वडा नं .२, कीर्तिपुर नगरपालिका
काठमाण्डौ कीर्तिपुर वडा नं .५, कीर्तिपुर नगरपालिका
काठमाण्डौ कीर्तिपुर वडा नं .६, कीर्तिपुर नगरपालिका
काठमाण्डौ कीर्तिपुर वडा नं .७, कीर्तिपुर नगरपालिका
काठमाण्डौ कीर्तिपुर वडा नं .८, कीर्तिपुर नगरपालिका
काठमाण्डौ कीर्तिपुर वडा नं .९, कीर्तिपुर नगरपालिका
काठमाण्डौ गोकर्णेश्वर गोकर्णेश्वर नगरपालिका
काठमाण्डौ गोकर्णेश्वर वडा नं .१, गोकर्णेश्वर नगरपालिका
काठमाण्डौ गोकर्णेश्वर वडा नं .२, गोकर्णेश्वर नगरपालिका
काठमाण्डौ गोकर्णेश्वर वडा नं .५, गोकर्णेश्वर नगरपालिका
काठमाण्डौ गोकर्णेश्वर वडा नं .६, गोकर्णेश्वर नगरपालिका
काठमाण्डौ गोकर्णेश्वर वडा नं .७, गोकर्णेश्वर नगरपालिका
काठमाण्डौ गोकर्णेश्वर वडा नं .८, गोकर्णेश्वर नगरपालिका
काठमाण्डौ गोकर्णेश्वर वडा नं .९, गोकर्णेश्वर नगरपालिका
काठमाण्डौ चन्द्रागिरी चन्द्रागिरी नगरपालिका
काठमाण्डौ चन्द्रागिरी वडा नं .१, चन्द्रागिरी नगरपालिका
काठमाण्डौ चन्द्रागिरी वडा नं .१०, चन्द्रागिरी नगरपालिका
काठमाण्डौ चन्द्रागिरी वडा नं .११, चन्द्रागिरी नगरपालिका
काठमाण्डौ चन्द्रागिरी वडा नं .१२, चन्द्रागिरी नगरपालिका
काठमाण्डौ चन्द्रागिरी वडा नं .१३, चन्द्रागिरी नगरपालिका
काठमाण्डौ चन्द्रागिरी वडा नं .१४, चन्द्रागिरी नगरपालिका
काठमाण्डौ चन्द्रागिरी वडा नं .१५, चन्द्रागिरी नगरपालिका
काठमाण्डौ चन्द्रागिरी वडा नं .२, चन्द्रागिरी नगरपालिका
काठमाण्डौ चन्द्रागिरी वडा नं .३, चन्द्रागिरी नगरपालिका
काठमाण्डौ चन्द्रागिरी वडा नं .४, चन्द्रागिरी नगरपालिका
काठमाण्डौ चन्द्रागिरी वडा नं .५, चन्द्रागिरी नगरपालिका
काठमाण्डौ चन्द्रागिरी वडा नं .६, चन्द्रागिरी नगरपालिका
काठमाण्डौ चन्द्रागिरी वडा नं .७, चन्द्रागिरी नगरपालिका
काठमाण्डौ चन्द्रागिरी वडा नं .८, चन्द्रागिरी नगरपालिका
काठमाण्डौ चन्द्रागिरी वडा नं .९, चन्द्रागिरी नगरपालिका
काठमाण्डौ टोखा टोखा नगरपालिका
काठमाण्डौ टोखा वडा नं .१, टोखा नगरपालिका
काठमाण्डौ टोखा वडा नं .१०, टोखा नगरपालिका
काठमाण्डौ टोखा वडा नं .११, टोखा नगरपालिका
काठमाण्डौ टोखा वडा नं .२, टोखा नगरपालिका
काठमाण्डौ टोखा वडा नं .३, टोखा नगरपालिका
काठमाण्डौ टोखा वडा नं .४, टोखा नगरपालिका
काठमाण्डौ टोखा वडा नं .५, टोखा नगरपालिका
काठमाण्डौ टोखा वडा नं .६, टोखा नगरपालिका
काठमाण्डौ टोखा वडा नं .७, टोखा नगरपालिका
काठमाण्डौ टोखा वडा नं .८, टोखा नगरपालिका
काठमाण्डौ टोखा वडा नं .९, टोखा नगरपालिका
काठमाण्डौ तारकेश्वर तारकेश्वर नगरपालिका
काठमाण्डौ तारकेश्वर वडा नं .१, तारकेश्वर नगरपालिका
काठमाण्डौ तारकेश्वर वडा नं .१०, तारकेश्वर नगरपालिका
काठमाण्डौ तारकेश्वर वडा नं .११, तारकेश्वर नगरपालिका
काठमाण्डौ तारकेश्वर वडा नं .२, तारकेश्वर नगरपालिका
काठमाण्डौ तारकेश्वर वडा नं .३, तारकेश्वर नगरपालिका
काठमाण्डौ तारकेश्वर वडा नं .४, तारकेश्वर नगरपालिका
काठमाण्डौ तारकेश्वर वडा नं .५, तारकेश्वर नगरपालिका
काठमाण्डौ तारकेश्वर वडा नं .६, तारकेश्वर नगरपालिका
काठमाण्डौ तारकेश्वर वडा नं .७, तारकेश्वर नगरपालिका
काठमाण्डौ तारकेश्वर वडा नं .८, तारकेश्वर नगरपालिका
काठमाण्डौ तारकेश्वर वडा नं .९, तारकेश्वर नगरपालिका
काठमाण्डौ दक्षिणकाली दक्षिणकाली नगरपालिका
काठमाण्डौ दक्षिणकाली वडा नं .१, दक्षिणकाली नगरपालिका
काठमाण्डौ दक्षिणकाली वडा नं .२, दक्षिणकाली नगरपालिका
काठमाण्डौ दक्षिणकाली वडा नं .३, दक्षिणकाली नगरपालिका
काठमाण्डौ दक्षिणकाली वडा नं .४, दक्षिणकाली नगरपालिका
काठमाण्डौ दक्षिणकाली वडा नं .५, दक्षिणकाली नगरपालिका
काठमाण्डौ दक्षिणकाली वडा नं .६, दक्षिणकाली नगरपालिका
काठमाण्डौ दक्षिणकाली वडा नं .७, दक्षिणकाली नगरपालिका
काठमाण्डौ दक्षिणकाली वडा नं .८, दक्षिणकाली नगरपालिका
काठमाण्डौ दक्षिणकाली वडा नं .९, दक्षिणकाली नगरपालिका
काठमाण्डौ नागार्जुन नागार्जुन नगरपालिका
काठमाण्डौ नागार्जुन वडा नं .१, नागार्जुन नगरपालिका
काठमाण्डौ नागार्जुन वडा नं .१०, नागार्जुन नगरपालिका
काठमाण्डौ नागार्जुन वडा नं .२, नागार्जुन नगरपालिका
काठमाण्डौ नागार्जुन वडा नं .३, नागार्जुन नगरपालिका
काठमाण्डौ नागार्जुन वडा नं .४, नागार्जुन नगरपालिका
काठमाण्डौ नागार्जुन वडा नं .५, नागार्जुन नगरपालिका
काठमाण्डौ नागार्जुन वडा नं .६, नागार्जुन नगरपालिका
काठमाण्डौ नागार्जुन वडा नं .७, नागार्जुन नगरपालिका
काठमाण्डौ नागार्जुन वडा नं .८, नागार्जुन नगरपालिका
काठमाण्डौ नागार्जुन वडा नं .९, नागार्जुन नगरपालिका
काठमाण्डौ बुढानिलकण्ठ बुढानिलकण्ठ नगरपालिका
काठमाण्डौ बुढानिलकण्ठ वडा नं .१, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका
काठमाण्डौ बुढानिलकण्ठ वडा नं .१०, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका
काठमाण्डौ बुढानिलकण्ठ वडा नं .११, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका
काठमाण्डौ बुढानिलकण्ठ वडा नं .१२, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका
काठमाण्डौ बुढानिलकण्ठ वडा नं .१३, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका
काठमाण्डौ बुढानिलकण्ठ वडा नं .२, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका
काठमाण्डौ बुढानिलकण्ठ वडा नं .३, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका
काठमाण्डौ बुढानिलकण्ठ वडा नं .४, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका
काठमाण्डौ बुढानिलकण्ठ वडा नं .५, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका
काठमाण्डौ बुढानिलकण्ठ वडा नं .६, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका
काठमाण्डौ बुढानिलकण्ठ वडा नं .७, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका
काठमाण्डौ बुढानिलकण्ठ वडा नं .८, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका
काठमाण्डौ बुढानिलकण्ठ वडा नं .९, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका
काठमाण्डौ शङ्खरापुर वडा नं .२, शङ्खरापुर नगरपालिका
काठमाण्डौ शङ्खरापुर वडा नं .३, शङ्खरापुर नगरपालिका
काठमाण्डौ शङ्खरापुर वडा नं .४, शङ्खरापुर नगरपालिका
काठमाण्डौ शङ्खरापुर वडा नं .५, शङ्खरापुर नगरपालिका
काठमाण्डौ शङ्खरापुर वडा नं .६, शङ्खरापुर नगरपालिका
काठमाण्डौ शङ्खरापुर वडा नं .७, शङ्खरापुर नगरपालिका
काठमाण्डौ शङ्खरापुर वडा नं .८, शङ्खरापुर नगरपालिका
काठमाण्डौ शङ्खरापुर वडा नं .९, शङ्खरापुर नगरपालिका
काभ्रेपलान्चोक चौंरीदेउराली वडा नं .२, चौंरीदेउराली गाँउपालिका
काभ्रेपलान्चोक तेमाल वडा नं .८, तेमाल गाँउपालिका
काभ्रेपलान्चोक तेमाल वडा नं .९, तेमाल गाँउपालिका
काभ्रेपलान्चोक धुलिखेल धुलिखेल नगरपालिका
काभ्रेपलान्चोक धुलिखेल वडा नं .१, धुलिखेल नगरपालिका
काभ्रेपलान्चोक धुलिखेल वडा नं .११, धुलिखेल नगरपालिका
काभ्रेपलान्चोक धुलिखेल वडा नं .१२, धुलिखेल नगरपालिका
काभ्रेपलान्चोक धुलिखेल वडा नं .२, धुलिखेल नगरपालिका
काभ्रेपलान्चोक धुलिखेल वडा नं .३, धुलिखेल नगरपालिका
काभ्रेपलान्चोक धुलिखेल वडा नं .४, धुलिखेल नगरपालिका
काभ्रेपलान्चोक धुलिखेल वडा नं .५, धुलिखेल नगरपालिका
काभ्रेपलान्चोक धुलिखेल वडा नं .६, धुलिखेल नगरपालिका
काभ्रेपलान्चोक धुलिखेल वडा नं .७, धुलिखेल नगरपालिका
काभ्रेपलान्चोक धुलिखेल वडा नं .८, धुलिखेल नगरपालिका
काभ्रेपलान्चोक धुलिखेल वडा नं .९, धुलिखेल नगरपालिका
काभ्रेपलान्चोक बनेपा वडा नं .१०, बनेपा नगरपालिका
काभ्रेपलान्चोक बनेपा वडा नं .११, बनेपा नगरपालिका
काभ्रेपलान्चोक बनेपा वडा नं .१३, बनेपा नगरपालिका
काभ्रेपलान्चोक बनेपा वडा नं .१४, बनेपा नगरपालिका
काभ्रेपलान्चोक बनेपा वडा नं .३, बनेपा नगरपालिका
काभ्रेपलान्चोक बनेपा वडा नं .४, बनेपा नगरपालिका
काभ्रेपलान्चोक मण्डनदेउपुर वडा नं .३, मण्डनदेउपुर नगरपालिका
कास्की मादी वडा नं .११, मादी गाँउपालिका
कैलाली कैलारी कैलारी गाँउपालिका
कैलाली कैलारी वडा नं .१, कैलारी गाँउपालिका
कैलाली कैलारी वडा नं .५, कैलारी गाँउपालिका
कैलाली गौरीगंगा गौरीगंगा नगरपालिका
कैलाली गौरीगंगा वडा नं .१, गौरीगंगा नगरपालिका
कैलाली जानकी जानकी गाँउपालिका
कैलाली जानकी वडा नं .१, जानकी गाँउपालिका
कैलाली जानकी वडा नं .२, जानकी गाँउपालिका
कैलाली जानकी वडा नं .३, जानकी गाँउपालिका
कैलाली जानकी वडा नं .४, जानकी गाँउपालिका
कैलाली जानकी वडा नं .६, जानकी गाँउपालिका
कैलाली जानकी वडा नं .७, जानकी गाँउपालिका
कैलाली जोशिपुर जोशिपुर गाँउपालिका
कैलाली जोशिपुर वडा नं .१, जोशिपुर गाँउपालिका
कैलाली टिकापुर  टिकापुर  नगरपालिका
कैलाली टिकापुर  वडा नं .१, टिकापुर  नगरपालिका
कैलाली टिकापुर  वडा नं .८, टिकापुर  नगरपालिका
कैलाली टिकापुर  वडा नं .९, टिकापुर  नगरपालिका
कैलाली धनगढी धनगढी उप-महानगरपालिका
कैलाली धनगढी वडा नं .१, धनगढी उप-महानगरपालिका
कैलाली धनगढी वडा नं .११, धनगढी उप-महानगरपालिका
कैलाली धनगढी वडा नं .१३, धनगढी उप-महानगरपालिका
कैलाली धनगढी वडा नं .२,  धनगढी उप-महानगरपालिका
कैलाली धनगढी वडा नं .३, धनगढी उप-महानगरपालिका
कैलाली धनगढी वडा नं .४, धनगढी उप-महानगरपालिका
कैलाली धनगढी वडा नं .५, धनगढी उप-महानगरपालिका
कैलाली धनगढी वडा नं .६, धनगढी उप-महानगरपालिका
कैलाली धनगढी वडा नं .७, धनगढी उप-महानगरपालिका
कैलाली धनगढी वडा नं .८, धनगढी उप-महानगरपालिका
कैलाली धनगढी वडा नं .९, धनगढी उप-महानगरपालिका
कैलाली बर्दगोरिया बर्दगोरिया गाँउपालिका
कैलाली बर्दगोरिया वडा नं .१, बर्दगोरिया गाँउपालिका
कैलाली बर्दगोरिया वडा नं .६, बर्दगोरिया गाँउपालिका
कैलाली भजनी वडा नं .६, भजनी नगरपालिका
कैलाली भजनी वडा नं .८, भजनी नगरपालिका
कैलाली लम्किचुहा वडा नं .७, लम्किचुहा नगरपालिका
कैलाली लम्किचुहा वडा नं .९, लम्किचुहा नगरपालिका
गुल्मी रेसुङ्गा वडा नं .४, रेसुङ्गा नगरपालिका
गुल्मी रेसुङ्गा वडा नं .१२, रेसुङ्गा नगरपालिका
गोरखा पालुङटार पालुङटार नगरपालिका
गोरखा पालुङटार वडा नं .१, पालुङटार नगरपालिका
चितवन भरतपुर भरतपुर महानगरपालिका
चितवन भरतपुर वडा नं .१, भरतपुर महानगरपालिका
झापा अर्जुनधारा अर्जुनधारा नगरपालिका
झापा अर्जुनधारा वडा नं .१, अर्जुनधारा नगरपालिका
झापा अर्जुनधारा वडा नं .१०, अर्जुनधारा नगरपालिका
झापा अर्जुनधारा वडा नं .११, अर्जुनधारा नगरपालिका
झापा अर्जुनधारा वडा नं .२, अर्जुनधारा नगरपालिका
झापा अर्जुनधारा वडा नं .३, अर्जुनधारा नगरपालिका
झापा अर्जुनधारा वडा नं .४, अर्जुनधारा नगरपालिका
झापा अर्जुनधारा वडा नं .५, अर्जुनधारा नगरपालिका
झापा अर्जुनधारा वडा नं .६, अर्जुनधारा नगरपालिका
झापा अर्जुनधारा वडा नं .७, अर्जुनधारा नगरपालिका
झापा अर्जुनधारा वडा नं .८, अर्जुनधारा नगरपालिका
झापा अर्जुनधारा वडा नं .९, अर्जुनधारा नगरपालिका
झापा कन्काई कन्काई नगरपालिका
झापा कन्काई वडा नं .१, कन्काई नगरपालिका
झापा कन्काई वडा नं .२, कन्काई नगरपालिका
झापा कन्काई वडा नं .३, कन्काई नगरपालिका
झापा कन्काई वडा नं .४, कन्काई नगरपालिका
झापा कन्काई वडा नं .५, कन्काई नगरपालिका
झापा कन्काई वडा नं .६, कन्काई नगरपालिका
झापा कन्काई वडा नं .७, कन्काई नगरपालिका
झापा कन्काई वडा नं .८, कन्काई नगरपालिका
झापा कन्काई वडा नं .९, कन्काई नगरपालिका
झापा कमल कमल गाँउपालिका
झापा कमल वडा नं .१, कमल गाँउपालिका
झापा कमल वडा नं .२, कमल गाँउपालिका
झापा कमल वडा नं .४, कमल गाँउपालिका
झापा कमल वडा नं .५, कमल गाँउपालिका
झापा कमल वडा नं .६, कमल गाँउपालिका
झापा बिर्तामोड वडा नं .१, बिर्तामोड नगरपालिका
झापा बिर्तामोड वडा नं .२, बिर्तामोड नगरपालिका
झापा दमक दमक नगरपालिका
झापा दमक वडा नं .१, दमक नगरपालिका
झापा दमक वडा नं .१०, दमक नगरपालिका
झापा दमक वडा नं .२, दमक नगरपालिका
झापा दमक वडा नं .३, दमक नगरपालिका
झापा दमक वडा नं .४, दमक नगरपालिका
झापा दमक वडा नं .५, दमक नगरपालिका
झापा दमक वडा नं .६, दमक नगरपालिका
झापा दमक वडा नं .७, दमक नगरपालिका
झापा दमक वडा नं .८, दमक नगरपालिका
झापा दमक वडा नं .९, दमक नगरपालिका
झापा बुद्धशान्ति बुद्धशान्ति गाँउपालिका
झापा बुद्धशान्ति वडा नं .१, बुद्धशान्ति गाँउपालिका
झापा बुद्धशान्ति वडा नं .२, बुद्धशान्ति गाँउपालिका
झापा बुद्धशान्ति वडा नं .३, बुद्धशान्ति गाँउपालिका
झापा भद्रपुर भद्रपुर नगरपालिका
झापा भद्रपुर वडा नं .१, भद्रपुर नगरपालिका
झापा भद्रपुर वडा नं .१०, भद्रपुर नगरपालिका
झापा भद्रपुर वडा नं .२, भद्रपुर नगरपालिका
झापा भद्रपुर वडा नं .३, भद्रपुर नगरपालिका
झापा भद्रपुर वडा नं .४, भद्रपुर नगरपालिका
झापा भद्रपुर वडा नं .५, भद्रपुर नगरपालिका
झापा भद्रपुर वडा नं .६, भद्रपुर नगरपालिका
झापा भद्रपुर वडा नं .७, भद्रपुर नगरपालिका
झापा भद्रपुर वडा नं .८, भद्रपुर नगरपालिका
झापा भद्रपुर वडा नं .९, भद्रपुर नगरपालिका
झापा मेचीनगर वडा नं .१०, मेचीनगर नगरपालिका
झापा मेचीनगर वडा नं .५, मेचीनगर नगरपालिका
झापा मेचीनगर वडा नं .६, मेचीनगर नगरपालिका
झापा मेचीनगर वडा नं .७, मेचीनगर नगरपालिका
झापा मेचीनगर वडा नं .८, मेचीनगर नगरपालिका
झापा मेचीनगर वडा नं .९, मेचीनगर नगरपालिका
झापा शिवसताक्षी वडा नं .१०, शिवसताक्षी नगरपालिका
झापा शिवसताक्षी वडा नं .११, शिवसताक्षी नगरपालिका
झापा शिवसताक्षी वडा नं .६, शिवसताक्षी नगरपालिका
झापा शिवसताक्षी वडा नं .७, शिवसताक्षी नगरपालिका
झापा शिवसताक्षी वडा नं .८, शिवसताक्षी नगरपालिका
झापा शिवसताक्षी वडा नं .९, शिवसताक्षी नगरपालिका
झापा हल्दीबारी वडा नं .३, हल्दीबारी गाँउपालिका
तनहुँ देवघाट देवघाट गाँउपालिका
तनहुँ देवघाट वडा नं .१, देवघाट गाँउपालिका
तनहुँ व्यास वडा नं .१, व्यास नगरपालिका
तनहुँ व्यास वडा नं .१०, व्यास नगरपालिका
तनहुँ व्यास वडा नं .११, व्यास नगरपालिका
तनहुँ व्यास वडा नं .१३, व्यास नगरपालिका
तनहुँ व्यास वडा नं .२, व्यास नगरपालिका
तनहुँ व्यास वडा नं .३, व्यास नगरपालिका
तनहुँ व्यास वडा नं .४, व्यास नगरपालिका
तनहुँ व्यास वडा नं .५, व्यास नगरपालिका
तनहुँ व्यास व्यास नगरपालिका
दाङ तुल्सीपुर वडा नं .११, तुल्सीपुर नगरपालिका
दाङ तुल्सीपुर वडा नं .१२, तुल्सीपुर नगरपालिका
दाङ तुल्सीपुर वडा नं .१८, तुल्सीपुर नगरपालिका
दाङ तुल्सीपुर वडा नं .१९, तुल्सीपुर नगरपालिका
दाङ तुल्सीपुर वडा नं .४, तुल्सीपुर नगरपालिका
दाङ तुल्सीपुर वडा नं .७, तुल्सीपुर नगरपालिका
दाङ तुल्सीपुर वडा नं .८, तुल्सीपुर नगरपालिका
दैलेख नारायण नारायण नगरपालिका
दैलेख नारायण वडा नं .१, नारायण नगरपालिका
दैलेख नारायण वडा नं .१०, नारायण नगरपालिका
दैलेख नारायण वडा नं .११, नारायण नगरपालिका
दैलेख नारायण वडा नं .२, नारायण नगरपालिका
दैलेख नारायण वडा नं .३, नारायण नगरपालिका
दैलेख नारायण वडा नं .५, नारायण नगरपालिका
दैलेख नारायण वडा नं .६, नारायण नगरपालिका
दैलेख नारायण वडा नं .७, नारायण नगरपालिका
दैलेख नारायण वडा नं .८, नारायण नगरपालिका
दैलेख नारायण वडा नं .९, नारायण नगरपालिका
दोलखा वैतेश्वर वडा नं .४, वैतेश्वर गाँउपालिका
दोलखा वैतेश्वर वडा नं .५, वैतेश्वर गाँउपालिका
नवलपरासी गैंडाकोट गैंडाकोट नगरपालिका
नवलपरासी गैंडाकोट वडा नं .१, गैंडाकोट नगरपालिका
नवलपरासी गैंडाकोट वडा नं .१०, गैंडाकोट नगरपालिका
नवलपरासी गैंडाकोट वडा नं .११, गैंडाकोट नगरपालिका
नवलपरासी गैंडाकोट वडा नं .१२, गैंडाकोट नगरपालिका
नवलपरासी गैंडाकोट वडा नं .१३, गैंडाकोट नगरपालिका
नवलपरासी गैंडाकोट वडा नं .१४, गैंडाकोट नगरपालिका
नवलपरासी गैंडाकोट वडा नं .१५, गैंडाकोट नगरपालिका
नवलपरासी गैंडाकोट वडा नं .१६, गैंडाकोट नगरपालिका
नवलपरासी गैंडाकोट वडा नं .१७, गैंडाकोट नगरपालिका
नवलपरासी गैंडाकोट वडा नं .१८, गैंडाकोट नगरपालिका
नवलपरासी गैंडाकोट वडा नं .२, गैंडाकोट नगरपालिका
नवलपरासी गैंडाकोट वडा नं .३, गैंडाकोट नगरपालिका
नवलपरासी गैंडाकोट वडा नं .४, गैंडाकोट नगरपालिका
नवलपरासी गैंडाकोट वडा नं .५, गैंडाकोट नगरपालिका
नवलपरासी गैंडाकोट वडा नं .६, गैंडाकोट नगरपालिका
नवलपरासी गैंडाकोट वडा नं .७, गैंडाकोट नगरपालिका
नवलपरासी गैंडाकोट वडा नं .८, गैंडाकोट नगरपालिका
नवलपरासी गैंडाकोट वडा नं .९, गैंडाकोट नगरपालिका
पाँचथर फालेलुङ वडा नं .२, फालेलुङ गाँउपालिका
पाँचथर फालेलुङ वडा नं .४, फालेलुङ गाँउपालिका
पाँचथर फिदिम फिदिम नगरपालिका
पाँचथर फिदिम वडा नं .१, फिदिम नगरपालिका
पाँचथर फिदिम वडा नं .२, फिदिम नगरपालिका
पाँचथर फिदिम वडा नं .३, फिदिम नगरपालिका
पाँचथर फिदिम वडा नं .४, फिदिम नगरपालिका
पाँचथर फिदिम वडा नं .५, फिदिम नगरपालिका
पाँचथर फिदिम वडा नं .६, फिदिम नगरपालिका
पाँचथर मिक्लाजुङ मिक्लाजुङ गाँउपालिका
पाँचथर मिक्लाजुङ वडा नं .१, मिक्लाजुङ गाँउपालिका
पाँचथर मिक्लाजुङ वडा नं .२, मिक्लाजुङ गाँउपालिका
पाँचथर मिक्लाजुङ वडा नं .४, मिक्लाजुङ गाँउपालिका
पाल्पा तानसेन तानसेन नगरपालिका
पाल्पा तानसेन वडा नं .१, तानसेन नगरपालिका
पाल्पा तानसेन वडा नं .२, तानसेन नगरपालिका
पाल्पा तानसेन वडा नं .३, तानसेन नगरपालिका
पाल्पा तानसेन वडा नं .४, तानसेन नगरपालिका
पाल्पा तानसेन वडा नं .५, तानसेन नगरपालिका
पाल्पा तानसेन वडा नं .६, तानसेन नगरपालिका
पाल्पा तानसेन वडा नं .७, तानसेन नगरपालिका
बर्दिया बढैयाताल वडा नं .८, बढैयाताल गाँउपालिका
बाँके कोहलपुर कोहलपुर नगरपालिका
बाँके कोहलपुर वडा नं .१, कोहलपुर नगरपालिका
बाँके कोहलपुर वडा नं .१०, कोहलपुर नगरपालिका
बाँके कोहलपुर वडा नं .११, कोहलपुर नगरपालिका
बाँके कोहलपुर वडा नं .१२, कोहलपुर नगरपालिका
बाँके कोहलपुर वडा नं .१३, कोहलपुर नगरपालिका
बाँके कोहलपुर वडा नं .१४, कोहलपुर नगरपालिका
बाँके कोहलपुर वडा नं .१५, कोहलपुर नगरपालिका
बाँके कोहलपुर वडा नं .२, कोहलपुर नगरपालिका
बाँके कोहलपुर वडा नं .३, कोहलपुर नगरपालिका
बाँके कोहलपुर वडा नं .४, कोहलपुर नगरपालिका
बाँके कोहलपुर वडा नं .५, कोहलपुर नगरपालिका
बाँके कोहलपुर वडा नं .६, कोहलपुर नगरपालिका
बाँके कोहलपुर वडा नं .७, कोहलपुर नगरपालिका
बाँके कोहलपुर वडा नं .८, कोहलपुर नगरपालिका
बाँके कोहलपुर वडा नं .९, कोहलपुर नगरपालिका
बाग्लुङ बागलुङ बागलुङ नगरपालिका
बाग्लुङ बागलुङ वडा नं .१, बागलुङ नगरपालिका
बाग्लुङ बागलुङ वडा नं .३, बागलुङ नगरपालिका
बाग्लुङ वडिगाड वडा नं .४, वडिगाड गाँउपालिका
बाजुरा गौमुल वडा नं .५, गौमुल गाँउपालिका
बाजुरा गौमुल वडा नं .६, गौमुल गाँउपालिका
बाजुरा त्रिवेणी वडा नं .१, त्रिवेणी नगरपालिका
बाजुरा त्रिवेणी वडा नं .२, त्रिवेणी नगरपालिका
बाजुरा त्रिवेणी वडा नं .३, त्रिवेणी नगरपालिका
बाजुरा त्रिवेणी वडा नं .४, त्रिवेणी नगरपालिका
बाजुरा बडिमालिका वडा नं .१, बडिमालिका नगरपालिका
बाजुरा बडिमालिका वडा नं .५, बडिमालिका नगरपालिका
बाजुरा बडिमालिका वडा नं .७, बडिमालिका नगरपालिका
बाजुरा बडिमालिका वडा नं .८, बडिमालिका नगरपालिका
बाजुरा बुढिनन्दा वडा नं .७, बुढिनन्दा नगरपालिका
बारा निजगढ वडा नं .४, निजगढ नगरपालिका
बारा निजगढ वडा नं .५, निजगढ नगरपालिका
बारा निजगढ वडा नं .६, निजगढ नगरपालिका
बारा निजगढ वडा नं .७, निजगढ नगरपालिका
बारा निजगढ वडा नं .८, निजगढ नगरपालिका
बारा निजगढ वडा नं .९, निजगढ नगरपालिका
बैतडी दशरथचन्द वडा नं .४, दशरथचन्द नगरपालिका
बैतडी दशरथचन्द वडा नं .५, दशरथचन्द नगरपालिका
भक्तपुर चाँगुनारायण वडा नं .३, चाँगुनारायण नगरपालिका
भक्तपुर चाँगुनारायण वडा नं .४, चाँगुनारायण नगरपालिका
भक्तपुर भक्तपुर भक्तपुर नगरपालिका
भक्तपुर भक्तपुर वडा नं .१, भक्तपुर नगरपालिका
भक्तपुर भक्तपुर वडा नं .१०, भक्तपुर नगरपालिका
भक्तपुर भक्तपुर वडा नं .२, भक्तपुर नगरपालिका
भक्तपुर भक्तपुर वडा नं .३, भक्तपुर नगरपालिका
भक्तपुर भक्तपुर वडा नं .४, भक्तपुर नगरपालिका
भक्तपुर भक्तपुर वडा नं .५, भक्तपुर नगरपालिका
भक्तपुर भक्तपुर वडा नं .६, भक्तपुर नगरपालिका
भक्तपुर भक्तपुर वडा नं .७, भक्तपुर नगरपालिका
भक्तपुर भक्तपुर वडा नं .८, भक्तपुर नगरपालिका
भक्तपुर भक्तपुर वडा नं .९, भक्तपुर नगरपालिका
भक्तपुर मध्यपुर थिमि मध्यपुर थिमि नगरपालिका
भक्तपुर मध्यपुर थिमि वडा नं .१, मध्यपुर थिमि नगरपालिका
भक्तपुर मध्यपुर थिमि वडा नं .२, मध्यपुर थिमि नगरपालिका
भक्तपुर मध्यपुर थिमि वडा नं .३, मध्यपुर थिमि नगरपालिका
भक्तपुर मध्यपुर थिमि वडा नं .४, मध्यपुर थिमि नगरपालिका
भक्तपुर मध्यपुर थिमि वडा नं .५, मध्यपुर थिमि नगरपालिका
भक्तपुर मध्यपुर थिमि वडा नं .६, मध्यपुर थिमि नगरपालिका
भक्तपुर मध्यपुर थिमि वडा नं .७, मध्यपुर थिमि नगरपालिका
भक्तपुर मध्यपुर थिमि वडा नं .८, मध्यपुर थिमि नगरपालिका
भक्तपुर मध्यपुर थिमि वडा नं .९, मध्यपुर थिमि नगरपालिका
भक्तपुर सूर्यविनायक वडा नं .१, सूर्यविनायक नगरपालिका
भक्तपुर सूर्यविनायक वडा नं .१०, सूर्यविनायक नगरपालिका
भक्तपुर सूर्यविनायक वडा नं .२, सूर्यविनायक नगरपालिका
भक्तपुर सूर्यविनायक वडा नं .३, सूर्यविनायक नगरपालिका
भक्तपुर सूर्यविनायक वडा नं .४, सूर्यविनायक नगरपालिका
भक्तपुर सूर्यविनायक वडा नं .५, सूर्यविनायक नगरपालिका
भक्तपुर सूर्यविनायक वडा नं .६, सूर्यविनायक नगरपालिका
भक्तपुर सूर्यविनायक वडा नं .७, सूर्यविनायक नगरपालिका
भक्तपुर सूर्यविनायक वडा नं .८, सूर्यविनायक नगरपालिका
भक्तपुर सूर्यविनायक वडा नं .९, सूर्यविनायक नगरपालिका
भक्तपुर सूर्यविनायक सूर्यविनायक नगरपालिका
महोत्तरी जलेश्वर जलेश्वर नगरपालिका
महोत्तरी जलेश्वर वडा नं .१, जलेश्वर नगरपालिका
मोरङ उर्लाबारी उर्लाबारी नगरपालिका
मोरङ उर्लाबारी वडा नं .१,  उर्लाबारी नगरपालिका
मोरङ उर्लाबारी वडा नं .२,  उर्लाबारी नगरपालिका
मोरङ उर्लाबारी वडा नं .३,  उर्लाबारी नगरपालिका
मोरङ उर्लाबारी वडा नं .४,  उर्लाबारी नगरपालिका
मोरङ उर्लाबारी वडा नं .५,  उर्लाबारी नगरपालिका
मोरङ उर्लाबारी वडा नं .६,  उर्लाबारी नगरपालिका
मोरङ उर्लाबारी वडा नं .७,  उर्लाबारी नगरपालिका
मोरङ उर्लाबारी वडा नं .८,  उर्लाबारी नगरपालिका
मोरङ उर्लाबारी वडा नं .९,  उर्लाबारी नगरपालिका
मोरङ कटहरी वडा नं .५, कटहरी गाँउपालिका
मोरङ कटहरी वडा नं .६, कटहरी गाँउपालिका
मोरङ कानेपोखरी वडा नं .३, कानेपोखरी गाँउपालिका
मोरङ कानेपोखरी वडा नं .४, कानेपोखरी गाँउपालिका
मोरङ कानेपोखरी वडा नं .६, कानेपोखरी गाँउपालिका
मोरङ कानेपोखरी वडा नं .७, कानेपोखरी गाँउपालिका
मोरङ केराबारी वडा नं .१०, केराबारी गाँउपालिका
मोरङ केराबारी वडा नं .३, केराबारी गाँउपालिका
मोरङ केराबारी वडा नं .६, केराबारी गाँउपालिका
मोरङ केराबारी वडा नं .७, केराबारी गाँउपालिका
मोरङ केराबारी वडा नं .८, केराबारी गाँउपालिका
मोरङ केराबारी वडा नं .९, केराबारी गाँउपालिका
मोरङ ग्रामथान ग्रामथान गाँउपालिका
मोरङ ग्रामथान वडा नं .१, ग्रामथान गाँउपालिका
मोरङ ग्रामथान वडा नं .२, ग्रामथान गाँउपालिका
मोरङ पथरी शनिश्चरे पथरी शनिश्चरे नगरपालिका
मोरङ पथरी शनिश्चरे वडा नं .१, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका
मोरङ पथरी शनिश्चरे वडा नं .१०, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका
मोरङ पथरी शनिश्चरे वडा नं .२, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका
मोरङ पथरी शनिश्चरे वडा नं .३, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका
मोरङ पथरी शनिश्चरे वडा नं .४, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका
मोरङ पथरी शनिश्चरे वडा नं .७, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका
मोरङ पथरी शनिश्चरे वडा नं .९, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका
मोरङ बेलवारी बेलवारी नगरपालिका
मोरङ बेलवारी वडा नं .१, बेलवारी नगरपालिका
मोरङ बेलवारी वडा नं .१०, बेलवारी नगरपालिका
मोरङ बेलवारी वडा नं .११, बेलवारी नगरपालिका
मोरङ बेलवारी वडा नं .२, बेलवारी नगरपालिका
मोरङ बेलवारी वडा नं .३, बेलवारी नगरपालिका
मोरङ बेलवारी वडा नं .४, बेलवारी नगरपालिका
मोरङ बेलवारी वडा नं .६, बेलवारी नगरपालिका
मोरङ बेलवारी वडा नं .७, बेलवारी नगरपालिका
मोरङ बेलवारी वडा नं .८, बेलवारी नगरपालिका
मोरङ बेलवारी वडा नं .९, बेलवारी नगरपालिका
मोरङ मिक्लाजुङ वडा नं .९, मिक्लाजुङ गाँउपालिका
मोरङ रंगेली वडा नं .४, रंगेली नगरपालिका
मोरङ रंगेली वडा नं .५, रंगेली नगरपालिका
मोरङ रंगेली वडा नं .६, रंगेली नगरपालिका
मोरङ रंगेली वडा नं .७, रंगेली नगरपालिका
मोरङ रतुवामाई वडा नं .१०, रतुवामाई नगरपालिका
मोरङ लेटाङ लेटाङ नगरपालिका
मोरङ लेटाङ वडा नं .१, लेटाङ नगरपालिका
मोरङ लेटाङ वडा नं .२, लेटाङ नगरपालिका
मोरङ लेटाङ वडा नं .३, लेटाङ नगरपालिका
मोरङ लेटाङ वडा नं .४, लेटाङ नगरपालिका
मोरङ लेटाङ वडा नं .५, लेटाङ नगरपालिका
मोरङ लेटाङ वडा नं .६, लेटाङ नगरपालिका
मोरङ लेटाङ वडा नं .८, लेटाङ नगरपालिका
मोरङ लेटाङ वडा नं .९, लेटाङ नगरपालिका
मोरङ विराटनगर वडा नं .१९, विराटनगर उपमहानगरपालिका
मोरङ सुन्दरहरैंचा वडा नं .१, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका
मोरङ सुन्दरहरैंचा वडा नं .१०, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका
मोरङ सुन्दरहरैंचा वडा नं .११, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका
मोरङ सुन्दरहरैंचा वडा नं .१२, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका
मोरङ सुन्दरहरैंचा वडा नं .२, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका
मोरङ सुन्दरहरैंचा वडा नं .३, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका
मोरङ सुन्दरहरैंचा वडा नं .४, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका
मोरङ सुन्दरहरैंचा वडा नं .५, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका
मोरङ सुन्दरहरैंचा वडा नं .६, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका
मोरङ सुन्दरहरैंचा वडा नं .७, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका
मोरङ सुन्दरहरैंचा वडा नं .८, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका
मोरङ सुन्दरहरैंचा वडा नं .९, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका
मोरङ सुन्दरहरैंचा सुन्दरहरैंचा नगरपालिका
रुपन्देही तिलोत्तमा तिलोत्तमा नगरपालिका
रुपन्देही तिलोत्तमा वडा नं .१, तिलोत्तमा नगरपालिका
रुपन्देही तिलोत्तमा वडा नं .१३, तिलोत्तमा नगरपालिका
रुपन्देही तिलोत्तमा वडा नं .१४, तिलोत्तमा नगरपालिका
रुपन्देही तिलोत्तमा वडा नं .१५, तिलोत्तमा नगरपालिका
रुपन्देही तिलोत्तमा वडा नं .१६, तिलोत्तमा नगरपालिका
रुपन्देही तिलोत्तमा वडा नं .२, तिलोत्तमा नगरपालिका
रुपन्देही तिलोत्तमा वडा नं .३, तिलोत्तमा नगरपालिका
रुपन्देही तिलोत्तमा वडा नं .४, तिलोत्तमा नगरपालिका
रुपन्देही तिलोत्तमा वडा नं .५, तिलोत्तमा नगरपालिका
रुपन्देही तिलोत्तमा वडा नं .६, तिलोत्तमा नगरपालिका
रुपन्देही तिलोत्तमा वडा नं .७, तिलोत्तमा नगरपालिका
रुपन्देही तिलोत्तमा वडा नं .८, तिलोत्तमा नगरपालिका
रुपन्देही तिलोत्तमा वडा नं .९, तिलोत्तमा नगरपालिका
रुपन्देही देवदह देवदह नगरपालिका
रुपन्देही देवदह वडा नं .१, देवदह नगरपालिका
रुपन्देही देवदह वडा नं .१०, देवदह नगरपालिका
रुपन्देही देवदह वडा नं .११, देवदह नगरपालिका
रुपन्देही देवदह वडा नं .१२, देवदह नगरपालिका
रुपन्देही देवदह वडा नं .२, देवदह नगरपालिका
रुपन्देही देवदह वडा नं .३, देवदह नगरपालिका
रुपन्देही देवदह वडा नं .४, देवदह नगरपालिका
रुपन्देही देवदह वडा नं .५, देवदह नगरपालिका
रुपन्देही देवदह वडा नं .६, देवदह नगरपालिका
रुपन्देही देवदह वडा नं .७, देवदह नगरपालिका
रुपन्देही देवदह वडा नं .८, देवदह नगरपालिका
रुपन्देही देवदह वडा नं .९, देवदह नगरपालिका
रुपन्देही बुटवल बुटवल उपमहानगरपालिका
रुपन्देही बुटवल वडा नं .१, बुटवल उपमहानगरपालिका
रुपन्देही बुटवल वडा नं .१०, बुटवल उपमहानगरपालिका
रुपन्देही बुटवल वडा नं .११, बुटवल उपमहानगरपालिका
रुपन्देही बुटवल वडा नं .१२, बुटवल उपमहानगरपालिका
रुपन्देही बुटवल वडा नं .१३, बुटवल उपमहानगरपालिका
रुपन्देही बुटवल वडा नं .१४, बुटवल उपमहानगरपालिका
रुपन्देही बुटवल वडा नं .१५, बुटवल उपमहानगरपालिका
रुपन्देही बुटवल वडा नं .१६, बुटवल उपमहानगरपालिका
रुपन्देही बुटवल वडा नं .१७, बुटवल उपमहानगरपालिका
रुपन्देही बुटवल वडा नं .१८, बुटवल उपमहानगरपालिका
रुपन्देही बुटवल वडा नं .१९, बुटवल उपमहानगरपालिका
रुपन्देही बुटवल वडा नं .२, बुटवल उपमहानगरपालिका
रुपन्देही बुटवल वडा नं .३, बुटवल उपमहानगरपालिका
रुपन्देही बुटवल वडा नं .४, बुटवल उपमहानगरपालिका
रुपन्देही बुटवल वडा नं .५, बुटवल उपमहानगरपालिका
रुपन्देही बुटवल वडा नं .६, बुटवल उपमहानगरपालिका
रुपन्देही बुटवल वडा नं .७, बुटवल उपमहानगरपालिका
रुपन्देही बुटवल वडा नं .८, बुटवल उपमहानगरपालिका
रुपन्देही बुटवल वडा नं .९, बुटवल उपमहानगरपालिका
रुपन्देही रोहिणी वडा नं .४, रोहिणी गाँउपालिका
रुपन्देही सम्मरीमार्इ वडा नं .५, सम्मरीमार्इ गाँउपालिका
रुपन्देही सम्मरीमार्इ वडा नं .७, सम्मरीमार्इ गाँउपालिका
रुपन्देही सैनामैना वडा नं .१, सैनामैना नगरपालिका
रुपन्देही सैनामैना वडा नं .१०, सैनामैना नगरपालिका
रुपन्देही सैनामैना वडा नं .११, सैनामैना नगरपालिका
रुपन्देही सैनामैना वडा नं .२, सैनामैना नगरपालिका
रुपन्देही सैनामैना वडा नं .३, सैनामैना नगरपालिका
रुपन्देही सैनामैना वडा नं .४, सैनामैना नगरपालिका
रुपन्देही सैनामैना वडा नं .५, सैनामैना नगरपालिका
रुपन्देही सैनामैना वडा नं .६, सैनामैना नगरपालिका
रुपन्देही सैनामैना वडा नं .७, सैनामैना नगरपालिका
रुपन्देही सैनामैना वडा नं .८, सैनामैना नगरपालिका
रुपन्देही सैनामैना वडा नं .९, सैनामैना नगरपालिका
रुपन्देही सैनामैना सैनामैना नगरपालिका
रौतहट वृन्दाबन वडा नं.६, वृन्दाबन गाउँपालिका
रौतहट वृन्दाबन वडा नं.७, वृन्दाबन गाउँपालिका
लम्जुङ्ग बेसीशहर बेसीशहर नगरपालिका
लम्जुङ्ग बेसीशहर वडा नं .१, बेसीशहर नगरपालिका
लम्जुङ्ग बेसीशहर वडा नं .२, बेसीशहर नगरपालिका
लम्जुङ्ग बेसीशहर वडा नं .३, बेसीशहर नगरपालिका
लम्जुङ्ग बेसीशहर वडा नं .४, बेसीशहर नगरपालिका
लम्जुङ्ग बेसीशहर वडा नं .७, बेसीशहर नगरपालिका
लम्जुङ्ग बेसीशहर वडा नं .८, बेसीशहर नगरपालिका
लम्जुङ्ग बेसीशहर वडा नं .९, बेसीशहर नगरपालिका
ललितपुर गोदावरी वडा नं .१०, गोदावरी नगरपालिका
ललितपुर गोदावरी वडा नं .११, गोदावरी नगरपालिका
ललितपुर गोदावरी वडा नं .१२, गोदावरी नगरपालिका
ललितपुर गोदावरी वडा नं .१४, गोदावरी नगरपालिका
ललितपुर गोदावरी वडा नं .५, गोदावरी नगरपालिका
ललितपुर गोदावरी वडा नं .६, गोदावरी नगरपालिका
ललितपुर महालक्ष्मी महालक्ष्मी नगरपालिका
ललितपुर महालक्ष्मी वडा नं .१, महालक्ष्मी नगरपालिका
ललितपुर महालक्ष्मी वडा नं .१०, महालक्ष्मी नगरपालिका
ललितपुर महालक्ष्मी वडा नं .२, महालक्ष्मी नगरपालिका
ललितपुर महालक्ष्मी वडा नं .३, महालक्ष्मी नगरपालिका
ललितपुर महालक्ष्मी वडा नं .४, महालक्ष्मी नगरपालिका
ललितपुर महालक्ष्मी वडा नं .५, महालक्ष्मी नगरपालिका
ललितपुर महालक्ष्मी वडा नं .६, महालक्ष्मी नगरपालिका
ललितपुर महालक्ष्मी वडा नं .७, महालक्ष्मी नगरपालिका
ललितपुर महालक्ष्मी वडा नं .८, महालक्ष्मी नगरपालिका
ललितपुर महालक्ष्मी वडा नं .९, महालक्ष्मी नगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .१०, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .११, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .१२, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .१३, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .१४, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .१५, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .१६, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .१७, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .१८, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .२, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .२०, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .२१, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .२२, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .२३,  ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .२४, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .२५, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .२६, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .२७, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .२८, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .२९, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .३, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .४, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .५, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .६, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .७, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .८, ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर ललितपुर वडा नं .९, ललितपुर महानगरपालिका
स‌ंखुवासभा खाँदवारी खाँदवारी नगरपालिका
स‌ंखुवासभा खाँदवारी वडा नं .१, खाँदवारी नगरपालिका
स‌ंखुवासभा खाँदवारी वडा नं .२, खाँदवारी नगरपालिका
स‌ंखुवासभा खाँदवारी वडा नं .३, खाँदवारी नगरपालिका
स‌ंखुवासभा खाँदवारी वडा नं .४, खाँदवारी नगरपालिका
स‌ंखुवासभा खाँदवारी वडा नं .५, खाँदवारी नगरपालिका
स‌ंखुवासभा खाँदवारी वडा नं .६, खाँदवारी नगरपालिका
स‌ंखुवासभा खाँदवारी वडा नं .७, खाँदवारी नगरपालिका
स‌ंखुवासभा खाँदवारी वडा नं .८, खाँदवारी नगरपालिका
स‌ंखुवासभा खाँदवारी वडा नं .९, खाँदवारी नगरपालिका
स‌ंखुवासभा मादी मादी नगरपालिका
स‌ंखुवासभा मादी वडा नं .१, मादी नगरपालिका
स‌ंखुवासभा मादी वडा नं .२, मादी नगरपालिका
स‌ंखुवासभा मादी वडा नं .३, मादी नगरपालिका
स‌ंखुवासभा मादी वडा नं .४, मादी नगरपालिका
स‌ंखुवासभा मादी वडा नं .५, मादी नगरपालिका
स‌ंखुवासभा मादी वडा नं .६, मादी नगरपालिका
स‌ंखुवासभा मादी वडा नं .७, मादी नगरपालिका
स‌ंखुवासभा मादी वडा नं .८, मादी नगरपालिका
स‌ंखुवासभा मादी वडा नं .९, मादी नगरपालिका
सप्तरी कञ्चनरुप वडा नं .७, कञ्चनरुप नगरपालिका
सर्लाही बागमती वडा नं .१०, बागमती नगरपालिका
सर्लाही बागमती वडा नं .११, बागमती नगरपालिका
सर्लाही बागमती वडा नं .१२, बागमती नगरपालिका
सर्लाही बागमती वडा नं .३, बागमती नगरपालिका
सर्लाही बागमती वडा नं .४, बागमती नगरपालिका
सर्लाही बागमती वडा नं .५, बागमती नगरपालिका
सर्लाही बागमती वडा नं .६, बागमती नगरपालिका
सर्लाही बागमती वडा नं .७, बागमती नगरपालिका
सर्लाही बागमती वडा नं .८, बागमती नगरपालिका
सर्लाही बागमती वडा नं .९, बागमती नगरपालिका
सल्यान सारदा वडा नं .१, सारदा नगरपालिका
सल्यान सारदा वडा नं .१०, सारदा नगरपालिका
सल्यान सारदा वडा नं .१३, सारदा नगरपालिका
सल्यान सारदा वडा नं .१५, सारदा नगरपालिका
सल्यान सारदा वडा नं .२, सारदा नगरपालिका
सल्यान सारदा वडा नं .३, सारदा नगरपालिका
सल्यान सारदा वडा नं .५, सारदा नगरपालिका
सल्यान सारदा वडा नं .६, सारदा नगरपालिका
सल्यान सारदा वडा नं .८, सारदा नगरपालिका
सल्यान सारदा वडा नं .९, सारदा नगरपालिका
सल्यान सारदा सारदा नगरपालिका
सिन्धुली कमलामाई कमलामाई नगरपालिका
सिन्धुली कमलामाई वडा नं .१, कमलामाई नगरपालिका
सिन्धुली कमलामाई वडा नं .८, कमलामाई नगरपालिका
सिराहा लहान लहान नगरपालिका
सिराहा लहान वडा नं .१, लहान नगरपालिका
सिराहा लहान वडा नं .१०, लहान नगरपालिका
सिराहा लहान वडा नं .२, लहान नगरपालिका
सिराहा लहान वडा नं .३, लहान नगरपालिका
सिराहा लहान वडा नं .४, लहान नगरपालिका
सिराहा लहान वडा नं .५, लहान नगरपालिका
सिराहा लहान वडा नं .६, लहान नगरपालिका
सिराहा लहान वडा नं .७, लहान नगरपालिका
सिराहा लहान वडा नं .८, लहान नगरपालिका
सिराहा लहान वडा नं .९, लहान नगरपालिका
सुनसरी ईटहरी ईटहरी उपमहानगरपालिका
सुनसरी ईटहरी वडा नं .१, ईटहरी उपमहानगरपालिका
सुनसरी ईटहरी वडा नं .१०, ईटहरी उपमहानगरपालिका
सुनसरी ईटहरी वडा नं .११, ईटहरी उपमहानगरपालिका
सुनसरी ईटहरी वडा नं .१२, ईटहरी उपमहानगरपालिका
सुनसरी ईटहरी वडा नं .१३, ईटहरी उपमहानगरपालिका
सुनसरी ईटहरी वडा नं .१४, ईटहरी उपमहानगरपालिका
सुनसरी ईटहरी वडा नं .१५, ईटहरी उपमहानगरपालिका
सुनसरी ईटहरी वडा नं .१६, ईटहरी उपमहानगरपालिका
सुनसरी ईटहरी वडा नं .१७, ईटहरी उपमहानगरपालिका
सुनसरी ईटहरी वडा नं .१८, ईटहरी उपमहानगरपालिका
सुनसरी ईटहरी वडा नं .१९, ईटहरी उपमहानगरपालिका
सुनसरी ईटहरी वडा नं .२, ईटहरी उपमहानगरपालिका
सुनसरी ईटहरी वडा नं .२०, ईटहरी उपमहानगरपालिका
सुनसरी ईटहरी वडा नं .३, ईटहरी उपमहानगरपालिका
सुनसरी ईटहरी वडा नं .४, ईटहरी उपमहानगरपालिका
सुनसरी ईटहरी वडा नं .५, ईटहरी उपमहानगरपालिका
सुनसरी ईटहरी वडा नं .६, ईटहरी उपमहानगरपालिका
सुनसरी ईटहरी वडा नं .७, ईटहरी उपमहानगरपालिका
सुनसरी ईटहरी वडा नं .८, ईटहरी उपमहानगरपालिका
सुनसरी ईटहरी वडा नं .९, ईटहरी उपमहानगरपालिका
सुनसरी ईनरूवा वडा नं .४, ईनरुवा नगरपालिका
सुनसरी कोशी कोशी गाँउपालिका
सुनसरी कोशी वडा नं .१, कोशी गाँउपालिका
सुनसरी गढी गढी गाँउपालिका
सुनसरी गढी वडा नं .१, गढी गाँउपालिका
सुनसरी दुहवी दुहवी नगरपालिका
सुनसरी दुहवी वडा नं .१, दुहवी नगरपालिका
सुनसरी दुहवी वडा नं .२, दुहवी नगरपालिका
सुनसरी दुहवी वडा नं .३, दुहवी नगरपालिका
सुनसरी दुहवी वडा नं .४, दुहवी नगरपालिका
सुनसरी दुहवी वडा नं .५, दुहवी नगरपालिका
सुनसरी दुहवी वडा नं .६, दुहवी नगरपालिका
सुनसरी दुहवी वडा नं .७, दुहवी नगरपालिका
सुनसरी धरान धरान  उपमहानगरपालिका
सुनसरी धरान वडा नं .१, धरान उपमहानगरपालिका
सुनसरी धरान वडा नं .११,   धरान उपमहानगरपालिका
सुनसरी धरान वडा नं .१५,  धरान उपमहानगरपालिका
सुनसरी धरान वडा नं .१६, धरान उपमहानगरपालिका
सुनसरी धरान वडा नं .१७,  धरान उपमहानगरपालिका
सुनसरी धरान वडा नं .२०, धरान उपमहानगरपालिका
सुनसरी धरान वडा नं .६, धरान उपमहानगरपालिका
सुनसरी धरान वडा नं .८, धरान उपमहानगरपालिका
सुनसरी रामधुनी रामधुनी नगरपालिका
सुनसरी रामधुनी वडा नं .१, रामधुनी नगरपालिका
सुनसरी रामधुनी वडा नं .२, रामधुनी नगरपालिका
सुनसरी रामधुनी वडा नं .३, रामधुनी नगरपालिका
सुनसरी रामधुनी वडा नं .५, रामधुनी नगरपालिका
सुर्खेत गुर्भाकोट वडा नं .६, गुर्भाकोट नगरपालिका
सुर्खेत गुर्भाकोट वडा नं .७, गुर्भाकोट नगरपालिका
सुर्खेत गुर्भाकोट वडा नं .८, गुर्भाकोट नगरपालिका
सुर्खेत भेरिगंगा वडा नं .१०, भेरिगंगा नगरपालिका
सुर्खेत भेरिगंगा वडा नं .११, भेरिगंगा नगरपालिका
सुर्खेत भेरिगंगा वडा नं .१३, भेरिगंगा नगरपालिका
सुर्खेत भेरिगंगा वडा नं .४, भेरिगंगा नगरपालिका
सुर्खेत भेरिगंगा वडा नं .५, भेरिगंगा नगरपालिका
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर वडा नं .१, विरेन्द्र नगरपालिका
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर वडा नं .११, विरेन्द्र नगरपालिका
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर वडा नं .१२, विरेन्द्र नगरपालिका
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर वडा नं .३, विरेन्द्र नगरपालिका
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर वडा नं .४, विरेन्द्र नगरपालिका
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर वडा नं .५, विरेन्द्र नगरपालिका
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर वडा नं .६, विरेन्द्र नगरपालिका
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर वडा नं .७, विरेन्द्र नगरपालिका
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर वडा नं .८, विरेन्द्र नगरपालिका
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर वडा नं .९, विरेन्द्र नगरपालिका
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर विरेन्द्रनगर नगरपालिका