परिचय

<p><span style="font-size:14px"><strong>केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग</strong></span><br />
<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px ">नेपाल सरकारको मिति २०७१।६।३० को निर्णयानुसार केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको गठन भएको हो । जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्वन्ध विच्छेद र बसाइँ सराइ जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरुको दर्ता व्यवस्थापन एवं&nbsp; नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सञ्चालन व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको यो विभाग वि.सं. २०७१ साल चैत ११ गते बाट संचालन भएको हो ।&nbsp; &nbsp;<br />
जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को कार्यान्वयन वि. सं. २०३४ वैशाख १ बाट प्रारम्भ हुँदा तत्कालिन गृह पञ्चायत मन्त्रालय अन्तर्गत विभाग स्तरको छुट्टै कार्यालयको रुपमा पञ्जीकाधिकारी (रजिष्ट्रार) को कार्यालयको संस्थागत व्यवस्था भई पञ्जिकरण सम्वन्धी कामको नेपालमा विधिवत शुरुआत भएको हो ।<br />
केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग महानिर्देशकको नेतृत्वमा रहेको र महानिर्देशकलाई नेपालका लागि केन्द्रीय पञ्जीकाधिकारी तोकिएको छ । केन्द्रीय पञ्जीकाधिकारीको मातहतमा सबै गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको व्यवस्था रहेको छ । हाल यो विभागले व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी सेवा अनलाईन मार्फत प्रदान गर्दै आएको र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी लाभग्राहीको विवरण VERSP-MIS सूचना प्रणालीमा राखी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । पञ्जीकरणको कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई सरल एवं प्रभावकारी बनाउने तर्फ यो विभाग कृयाशिल रहेको छ ।</span></p>

<p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman">“</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:mangal">सबैको व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ गराऔं ।</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman">”</span></span></p>

<p><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman">“</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:mangal">व्यक्तिगत घटना दर्ता दशक सन् २०१५ – २०२४ सफल पारौँ</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:times new roman">”</span></span></p>

<p><br />
&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<div class="copyIcon copy0" style="display: none; left: -18px; top: 4.60001px;">&nbsp;</div>

<div class="pasteIcon paste0" style="display: none; left: 454px; top: 201px;">&nbsp;</div>

<div class="notifyIcon" style="display: none;">&nbsp;</div>

<div class="copyIcon copy0" style="display: none;">&nbsp;</div>

<div class="pasteIcon paste0" style="display: none; left: 704px; top: 191px;">&nbsp;</div>

<div class="notifyIcon" style="display: none;">&nbsp;</div>