साझेदारी विकास परियोजनाको सहयोगमा व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम