स्थानीय तहमा अनलाईन व्यक्तिगत घटना दर्ताको कार्यान्वयन