News/Notice

Post date
निर्देशन सम्बन्धमा Nirdeshan_74_2_25.pdf 05/19/2017 - 14:34
प्रेस विज्ञप्ति Press Release.pdf 05/18/2017 - 16:59
कन्सुलर तथा आधिकारिकता प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशन सम्बन्धमा Kansular_Adhikarikta_Pramanikaran.pdf 05/17/2017 - 14:54
व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम सम्बन्धमा Saptaha_Suchana.pdf 04/18/2017 - 11:32
राउटे जातीलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा citizenship_to_rautey.pdf 04/16/2017 - 15:35
बाल पोषण भत्ताको मासिक तथा बार्षक प्रतिवेदन ढाँचा aaa.pdf 04/13/2017 - 12:54
व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा Saptaha.pdf 04/11/2017 - 14:41
साविकका गाविस/ नगरपालिका र हालका गाँउपालिका/नगरपालिकाहरुको वडा नं. सहित विवरण (Mapping Table in Excel) FINALMapping.xlsx 04/04/2017 - 17:31
बसाई सराई गर्दा अन्य घटना दर्ता गरेर मात्र गर्ने सम्वन्धी निर्देशन Niedesan 1.pdf 04/04/2017 - 12:40
निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा letter A.pdf 03/29/2017 - 12:03
व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह कार्यक्रम गर्ने सम्वन्धमा vital regrstration saptaha.pdf 03/29/2017 - 12:01
महानगरपालिका कार्यालयका लागि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा implementation_metropolitan_city.pdf 03/20/2017 - 16:57
उपमहा/नगरपालिका कार्यालयका लागि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा implementation_municipality.pdf 03/20/2017 - 16:56
गाउँपालिका कार्यालयका लागि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा implementation_rural_mun.pdf 03/20/2017 - 16:52
परिवर्तित गाउँपालिका/नगरपालिका मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्वन्धी निर्देशन nirdeshan.pdf 03/20/2017 - 15:34
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय तहको विवरण (Excel) VDC_MUN_MAP.xlsx 03/19/2017 - 17:56
स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयको छापको नमुना sample_stamp.pdf 03/18/2017 - 06:51
Migration Registration Application Form (बसाइसराइ दर्ताको सूचना फाराम) Migration.pdf 03/16/2017 - 18:50
Divorce Registration Application Form (सम्बन्ध विच्छेद दर्ताको सूचना फाराम) Divorce.pdf 03/16/2017 - 18:46
Marriage Registration Application Form (विवाह दर्ताको सूचना फाराम) Marriage.pdf 03/16/2017 - 18:22

Pages