News/Notice

Post date
महानगरपालिका कार्यालयका लागि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा implementation_metropolitan_city.pdf 03/20/2017 - 16:57
उपमहा/नगरपालिका कार्यालयका लागि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा implementation_municipality.pdf 03/20/2017 - 16:56
गाउँपालिका कार्यालयका लागि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा implementation_rural_mun.pdf 03/20/2017 - 16:52
परिवर्तित गाउँपालिका/नगरपालिका मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्वन्धी निर्देशन nirdeshan.pdf 03/20/2017 - 15:34
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित स्थानीय तहको विवरण (Excel) VDC_MUN_MAP.xlsx 03/19/2017 - 17:56
स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयको छापको नमुना sample_stamp.pdf 03/18/2017 - 06:51
Migration Registration Certificate (बसाई सराई दर्ताको प्रमाणपत्र) migration.pdf 03/18/2017 - 06:47
Divorce Registration Certificate (सम्बन्ध बिच्छेद दर्ताको प्रमाणपत्र) divorce.pdf 03/17/2017 - 23:28
Marriage Registration Certificate (विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र) marriage.pdf 03/17/2017 - 23:19
Death Registration Certificate (मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र) death.pdf 03/17/2017 - 23:07
Birth Registration Certificate (जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र) birth.pdf 03/17/2017 - 22:52
Migration Registration Application Form (बसाइसराइ दर्ताको सूचना फाराम) Migration.pdf 03/16/2017 - 18:50
Divorce Registration Application Form (सम्बन्ध विच्छेद दर्ताको सूचना फाराम) Divorce.pdf 03/16/2017 - 18:46
Marriage Registration Application Form (विवाह दर्ताको सूचना फाराम) Marriage.pdf 03/16/2017 - 18:22
Death Registration Application Form (मृत्यु दर्ताको सूचना फाराम) Death.pdf 03/16/2017 - 18:18
Birth Registration Application Form (जन्म दर्ताको सूचना फाराम) birth.pdf 03/16/2017 - 18:13
गाउँपालिका वा नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्बन्धी निर्देशन nirdeshan_new.pdf 03/14/2017 - 16:50
MIS प्रयोगकर्ताको खाता खोल्न नियुक्ति पत्र सहित पेश गर्नुपर्ने विवरण details.pdf 03/14/2017 - 11:37
सहाभागी पठाउने सम्बन्धमा Participants.pdf 03/14/2017 - 11:23
गाउँपालिका वा नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने सम्वन्धी निर्देशन New Doc 2017-03-13(1).pdf 03/13/2017 - 18:19

Pages