• Support No.  01-4240239
  • Email:  vers@docr.gov.np
  • Babarmahal, Kathmandu

Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
पञ्जीकरण प्रतिवेदन २०७२ प्रतिवेदन 8/10/2017
पञ्जीकरण प्रतिवेदन २०७०-२०७१ प्रतिवेदन 4/19/2017
पञ्जिकरण (व्यक्तिगत घटना दर्ता) कार्यक्रम वार्षिक प्रतिवेदन २०६७–२०६९ प्रतिवेदन 4/19/2017