Download

शिर्षक प्रकार मिति डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ ऐन. नियम तथा नियमावली 7/9/2075
जन्म दर्ताको सूचना फाराम ऐन. नियम तथा नियमावली 6/21/2075
मृत्यु दर्ताको सुचना फाराम ऐन. नियम तथा नियमावली 6/21/2075
विवाह दर्ताको सूचना फाराम ऐन. नियम तथा नियमावली 6/21/2075
सम्वन्ध विच्छेद दर्ताको सूचना फाराम ऐन. नियम तथा नियमावली 6/21/2075
बसाई सराई दर्ताको सुचना फाराम ऐन. नियम तथा नियमावली 6/21/2075
व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र भर्ने विधि ऐन. नियम तथा नियमावली 6/21/2075
जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) (दोस्रो संसोधन) नियमावली, २०७५ ऐन. नियम तथा नियमावली 6/19/2075
जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको ढाँचा ऐन. नियम तथा नियमावली 6/19/2075
मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा ऐन. नियम तथा नियमावली 6/19/2075
विवाह दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा ऐन. नियम तथा नियमावली 6/19/2075
सम्बन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा ऐन. नियम तथा नियमावली 6/19/2075
बसाइँ सराई दर्ता प्रमाण पत्रको ढाँचा ऐन. नियम तथा नियमावली 6/19/2075
सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ऐन. नियम तथा नियमावली 5/29/2075
अनाथ तथा जोखिमयुत्त बालबालकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कायक्रम (सालन कायवध) ऐन, २०७५ ऐन. नियम तथा नियमावली 3/4/2075
विद्युतीय प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी रणनीति, २०७४ ऐन. नियम तथा नियमावली 1/27/2075
व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, नियमावली र परिपत्रहरुको संग्रह ऐन. नियम तथा नियमावली 12/16/2074
जन्म, मृत्यु तथा अन्य घटना (दर्ता गर्ने) ऐन २०३३ ऐन. नियम तथा नियमावली 8/22/2017
जन्म, मृत्यु तथा अन्य घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४ ऐन. नियम तथा नियमावली 8/22/2017
सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७२ (संशोधन सहित) ऐन. नियम तथा नियमावली 7/16/2017