About Us

Image Here

नेपाल सरकारको मिति २०७१।६।३० को निर्णयानुसार केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागको गठन भएको हो । जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्वन्ध विच्छेद र बसाइँ सराइ जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरुको दर्ता व्यवस्थापन एवं नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सञ्चालन व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको यो विभाग वि.सं. २०७१ साल चैत ११ गते बाट संचालन भएको हो ।

जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ को कार्यान्वयन वि. सं. २०३४ वैशाख १ बाट प्रारम्भ हुँदा तत्कालिन गृह पञ्चायत मन्त्रालय अन्र्तगत विभाग स्तरको छुट्टै कार्यालयको रुपमा पञ्जीकाधिकारी (रजिष्ट्रार) को कार्यालयको संस्थागत व्यवस्था भई पञ्जीकरण सम्वन्धी कामको नेपालमा विधिवत शुरुआत भएको हो ।

केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग महानिर्देशकको नेतृत्वमा रहेको र महानिर्देशकलाई नेपालका लागि केन्द्रीय पञ्जीकाधिकारी तोकीएको छ । केन्द्रीय पञ्जीकाधिकारीको मातहतमा सवै गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको व्यवस्था रहेको छ । हाल यो विभागले व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्वन्धी सेवा अनलाइन मार्फत प्रदान गर्दै आएको र सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी लाभग्राहीको विवरण सूचना प्रणालीमा राखी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । पञ्जीकरणको कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई सरल एवं प्रभावकारी बनाउने तर्फ यो विभाग कृयाशिल रहेको छ ।