Social Security Allowance Rate

क्र.सं. सामजिक सुरक्षाको किसिम भत्ता दर (रु.)
जेष्ठ नागरिक (दलित) १०००
जेष्ठ नागरिक (अन्य) १०००
जेष्ठ नागरिक (कर्णाली) १०००
एकल महिला १०००
विधवा १०००
पूर्ण अशक्त अपांग २०००
अति अशक्त अपांग ६००
लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती २०००
बालबालिका (कर्णाली र दलित) ४००
१० जेष्ठ नागरिक औषधि उपचार (७० वर्ष पुगेका) १०००