पञ्जीकाधिकारीको नं.

पञ्जीकाधिकारीको सिटरोल नं. वा नागरिता नं.